[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)

Universal Studio Singapore

USS có tất cả 7 khu chính: Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, Madagasca

Tụi mình dựa trên kinh nghiệm của cá nhân để giới thiệu với các bạn một chút về từng khu của USS để nếu các bạn có đi thì có thể chọn được khu yêu thích mà tham gia hết các trò chơi ở đó :D.

Continue reading “[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)”