[Singapore] Universial Studios Singapore (USS)

USS có tất cả 7 khu chính: Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away, Madagasca Tụi mình dựa trên kinh nghiệm của cá nhân để giới thiệu với các bạn một chút về từng khu của USS để nếu các bạn có đi thì có thể chọn được khu yêu…