[Phan Thiết – Bình Châu] Ngày 4 – Đồi Cát – LaGi

View ngắm mặt trời từ đồi cát

Đã ngắm mặt trời ở biển nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ ngắm mặt trời từ đồi cát. Nhân đây có dịp, 5h sáng zậy. Lấy xe ra đồi cát ở để ngắm mặt trời mọc.

Continue reading